روز: 6 آبان 1399

BTC/USD

1 ساعته بسته شدن دوباره بالاتر از سطح اصلی sr. 4 ساعته ساختار بازار صعودی...
 
ادامه مطلب