روز: 19 آبان 1399

GBP/USD

با توجه به خط مقاومتی که شکسته شده است شاهد یک FAKE BREAKOUT هستیم و...
 
ادامه مطلب