روز: 29 بهمن 1399

تحلیل USOIL

در هفته گذشته با افزایش تقاضا نفت موتجه بودیم که نشان از علاقه سرمایه گزاران...
 
ادامه مطلب