تحلیل ها

تحلیل جفت ارز NEO/BTC(تاریخ : October/14)

نقطه ورود: 

واضح است که تحلیل صد درصدی وجود نداران و این نظر تحلیل گران تیم پاورآپ ترید است و با مدیریت سرمایه و تحلیل خود وارد معامله شوید.

تحلیل جفت ارز XAU/USD(تاریخ : October/14)

نقطه ورود: 

واضح است که تحلیل صد درصدی وجود نداران و این نظر تحلیل گران تیم پاورآپ ترید است و با مدیریت سرمایه و تحلیل خود وارد معامله شوید.

تحلیل جفت ارز AUD/CAD(تاریخ : October/13)

نقطه ورود: 

واضح است که تحلیل صد درصدی وجود نداران و این نظر تحلیل گران تیم پاورآپ ترید است و با مدیریت سرمایه و تحلیل خود وارد معامله شوید.

تحلیل جفت ارز XAU/USD(تاریخ : AUGUST/06)

نقطه ورود: 

واضح است که تحلیل صد درصدی وجود نداران و این نظر تحلیل گران تیم پاورآپ ترید است و با مدیریت سرمایه و تحلیل خود وارد معامله شوید.

تحلیل جفت ارز GBP/USD(تاریخ : JULY/23)

نقطه ورود: ۱.۲۷۳۳

واضح است که تحلیل صد درصدی وجود نداران و این نظر تحلیل گران تیم پاورآپ ترید است و با مدیریت سرمایه و تحلیل خود وارد معامله شوید.

تحلیل جفت ارز GBP/JPY(تاریخ : JULY/21)

نقطه ورود: ۱۳۶.۰۵

واضح است که تحلیل صد درصدی وجود نداران و این نظر تحلیل گران تیم پاورآپ ترید است و با مدیریت سرمایه و تحلیل خود وارد معامله شوید.

تحلیل جفت ارز GBP/JPY(تاریخ : JULY/14)

نقطه ورود: ۱۳۴.۳۲۰

واضح است که تحلیل صد درصدی وجود نداران و این نظر تحلیل گران تیم پاورآپ ترید است و با مدیریت سرمایه و تحلیل خود وارد معامله شوید.

تحلیل جفت ارز GBP/JPY(تاریخ : JUNE/25)

نقطه ورود: ۱۳۳.۰۳

واضح است که تحلیل صد درصدی وجود نداران و این نظر تحلیل گران تیم پاورآپ ترید است و با مدیریت سرمایه و تحلیل خود وارد معامله شوید.

تحلیل جفت ارز USD/CHF(تاریخ : JUNE/10)

تحلیل جفت ارز USD/CHF که با توجه به تحلیل روی چارت ما هم روند نزولی در پیش داریم که میتونیم باهاش پوزیشن SELL باز کنیم.

نقطه ورود: ۰.۹۴۷۶

واضح است که تحلیل صد درصدی وجود نداران و این نظر تحلیل گران تیم پاورآپ ترید است و با مدیریت سرمایه و تحلیل خود وارد معامله شوید.

تحلیل جفت ارز GBP/USD(تاریخ : JUNE/09)

تحلیل جفت ارز GBP/USD که با توجه به تحلیل روی چارت ما هم روند صعودی در پیش داریم که میتونیم باهاش پوزیشن BUY باز کنیم.

نقطه ورود: ۱.۲۶۴۳

واضح است که تحلیل صد درصدی وجود نداران و این نظر تحلیل گران تیم پاورآپ ترید است و با مدیریت سرمایه و تحلیل خود وارد معامله شوید.

تحلیل جفت ارز EUR/GBP(تاریخ : JUNE/08)

تحلیل جفت ارز EUR/GBP که با توجه به تحلیل روی چارت ما هم روند صعودی در پیش داریم که میتونیم باهاش پوزیشن BUY باز کنیم.

واضح است که تحلیل صد درصدی وجود نداران و این نظر تحلیل گران تیم پاورآپ ترید است و با مدیریت سرمایه و تحلیل خود وارد معامله شوید.

تحلیل جفت ارز GBP/USD (تاریخ : JUNE/02)

تحلیل جفت ارز GBP/USD که با توجه به تحلیل روی چارت ما هم روند صعودی در پیش داریم که میتونیم باهاش پوزیشن BUY باز کنیم.

نقطه ورود: ۱.۲۵۵۵۵

واضح است که تحلیل صد درصدی وجود نداران و این نظر تحلیل گران تیم پاورآپ ترید است و با مدیریت سرمایه و تحلیل خود وارد معامله شوید.

تحلیل جفت ارز XAU/USD (تاریخ : MAY/28)

تحلیل جفت ارز XAU/USD که با توجه به تحلیل روی چارت ما هم روند نزولی و هم روند صعودی را در پیش داریم بستگی به رفتار بازار دارد.

واضح است که تحلیل صد درصدی وجود نداران و این نظر تحلیل گران تیم پاورآپ ترید است و با مدیریت سرمایه و تحلیل خود وارد معامله شوید.

تحلیل جفت ارز USD/JPY (تاریخ : MAY/26)

تحلیل جفت ارز USD/JPY که با توجه به تحلیل روی چارت ما یک روند نزولی در پیش داریم که میتونیم باهاش پوزیشن SELL باز کنیم.

نقطه ورود: ۱۰۷.۷۵۳
واضح است که تحلیل صد درصدی وجود نداران و این نظر تحلیل گران تیم پاورآپ ترید است و با مدیریت سرمایه و تحلیل خود وارد معامله شوید.

تحلیل جفت ارز EUR/GBP (تاریخ : MAY/18)

تحلیل جفت ارز EUR/GBP که با توجه به تحلیل روی چارت ما یک روند نزولی در پیش داریم که میتونیم باهاش پوزیشن SELL باز کنیم.

نقطه ورود: ۰.۸۹۲۶
واضح است که تحلیل صد درصدی وجود نداران و این نظر تحلیل گران تیم پاورآپ ترید است و با مدیریت سرمایه و تحلیل خود وارد معامله شوید.

نتیجه تحلیل های ماه APRIL

نتیجه تحلیل های ماه APRIL

تحلیل جفت ارز GBP/USD (تاریخ : APRIL/28)

تحلیل جفت ارز GBP/USD که با توجه به تحلیل روی چارت ما یک روند صعودی در پیش داریم که میتونیم باهاش پوزیشن BUY باز کنیم.
واضح است که تحلیل صد درصدی وجود نداران و این نظر تحلیل گران تیم پاورآپ ترید است و با مدیریت سرمایه و تحلیل خود وارد معامله شوید.

تحلیل جفت ارز EUR/USD (تاریخ : APRIL/27)

تحلیل جفت ارز EUR/USD که با توجه به تحلیل روی چارت ما یک روند صعودی در پیش داریم که میتونیم باهاش پوزیشن BUY باز کنیم.
واضح است که تحلیل صد درصدی وجود نداران و این نظر تحلیل گران تیم پاورآپ ترید است و با مدیریت سرمایه و تحلیل خود وارد معامله شوید.

تحلیل جفت ارز BTC/USD (تاریخ : APRIL/26)

تحلیل جفت ارز BTC/USD که با توجه به تحلیل روی چارت ما یک روند صعودی در پیش داریم که میتونیم باهاش پوزیشن BUY باز کنیم.
واضح است که تحلیل صد درصدی وجود نداران و این نظر تحلیل گران تیم پاورآپ ترید است و با مدیریت سرمایه و تحلیل خود وارد معامله شوید.

تحلیل جفت ارز AUD/USD (تاریخ : APRIL/23)

تحلیل جفت ارز AUD/USD که با توجه به تحلیل روی چارت ما یک روند صعودی در پیش داریم که میتونیم باهاش پوزیشن BUY باز کنیم.
واضح است که تحلیل صد درصدی وجود نداران و این نظر تحلیل گران تیم پاورآپ ترید است و با مدیریت سرمایه و تحلیل خود وارد معامله شوید.

تحلیل جفت ارز EUR/CHF (تاریخ : APRIL/16)

تحلیل جفت ارز EUR/CHF که با توجه به قانون دادوجونز ما یک روند نزولی در پیش داریم که میتونیم باهاش پوزیشن SELL باز کنیم.
واضح است که تحلیل صد درصدی وجود نداران و این نظر تحلیل گران تیم پاورآپ ترید است و با مدیریت سرمایه و تحلیل خود وارد معامله شوید.

تحلیل جفت ارز GBP/USD (تاریخ : APRIL/16)

تحلیل روی جفت ارزGBP/USD در تایم فریم H1 با سه تارگت در پوزیشن SELL با توجه به ترند لاین و خطوط حمایت و مقاومت.
واضح است که تحلیل صد درصدی وجود نداران و این نظر تحلیل گران تیم پاورآپ ترید است و با مدیریت سرمایه و تحلیل خود وارد معامله شوید.

تحلیل جفت ارز BTC/USD بیت‌کوین (تاریخ : APRIL/14)

تحلیل بیت‌کوین در تایم فریم H4 که با توجه به تحلیل روی چارت نقاط ورود و تارگت ها مشخص شده است. دقت کنید و روند چارت را دنبال کنید وطبق تحلیل ها گفته شده در زمان صحیح وارد معامله شوید.

واضح است که تحلیل صد درصدی وجود نداران و این نظر تحلیل گران تیم پاورآپ ترید است و با مدیریت سرمایه و تحلیل خود وارد معامله شوید.

تحلیل جفت ارز BTC/USD بیت‌کوین (تاریخ : APRIL/12)

تحلیل بیت‌کوین در تایم فریم H1 که با توجه به تحلیل روی چارت نقاط ورود و تارگت ها مشخص شده است. دقت کنید و روند چارت را دنبال کنید وطبق تحلیل ها گفته شده در زمان صحیح وارد معامله شوید.

واضح است که تحلیل صد درصدی وجود نداران و این نظر تحلیل گران تیم پاورآپ ترید است و با مدیریت سرمایه و تحلیل خود وارد معامله شوید.

تحلیل جفت ارز EUR/USD  (تاریخ : APRIL/09)

تحلیل روی جفت ارز EUR/USD  در تایم فریم M15 است و با توجه به نظریه داوجونز و تحلیل روی چارت روند از نزولی به صعودی در حال تغییر است که می‌توانیم پوزیشن BUY  باز کنیم

واضح است که تحلیل صد درصدی وجود نداران و این نظر تحلیل گران تیم پاورآپ ترید است و با مدیریت سرمایه و تحلیل خود وارد معامله شوید.

تمامی محتوای این سایت توسط تیم پاورآپ ترید ارائه شده و هر گونه کپی برداری از آن پیگرد قانونی دارد.