می خوای توی دوره شرکت کنی؟
منتظر باش تا ظرفیت خالی بود بهت میگم

اطلاعات فرم رو پر کن تا در زمان خالی شدن ظرفیت باهات تماس بگیرم